"Kişisel Verilerin Korunması Düzenlemeleri" TAIEX Çalıştayı’nda ele alındı

"Kişisel Verilerin Korunması Düzenlemeleri" TAIEX Çalıştayı’nda ele alındı

Teknik Destek ve Bilgi Değişimi (TAIEX) bileşeni kapsamında Avrupa Komisyonu ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu işbirliğiyle “Kişisel Verilerin Korunması Düzenlemeleri” konulu çalıştay düzenlendi. Çalıştayda kişisel verilerle ilgili teknik, hukuki düzenlemeler ve uygulamaya yönelik güncel gelişmeler ele alındı.

KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir’in çalıştayda yaptığı konuşmada kKişisel verilerin korunmasının hem özgürlük hem de güvenlik yönü olduğunu söyledi. Bilir, “Özgürlük yönüyle kişisel verilerin korunması, temelde verilerin değil, bu verilerin ilişkili olduğu kişilerin korunmasını amaçlamaktadır. Güvenlik yönüyle kişisel verilerin korunması ise veri güvenliğini sağlanmasını amaçlamaktadır.” dedi. Kişisel Verilerin korunması hakkı yalnızca kişisel çıkarların korunması ile ilişkili olmadığını vurgulayan Bilir şunları söyledi: “Kişisel verilerin korunması hakkı, yalnızca kişisel çıkarların korunması ile ilişkili değildir. Kişisel verilerin korunması hakkının güvence altına alınması aynı zamanda hukuk devleti olmanın da bir gereğidir. Kişisel verilerin korunması hakkı, insan onuru ve temel özgürlükler gibi çok daha geniş bir alana hizmet etmektedir. Bu hakkın özünde kişinin onur ve şahsiyetinin korunması yer almaktadır. Hakkın konusu, kişisel veri”, hakkın öznesi ise gerçek kişilerdir.

6698 sayılı Kanunla, kişisel verilerin işlenmesi disiplin altına alınarak sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin denetim mekanizmaları oluşturularak, verilerinin elde edilmesi ve aktarımı sürecinde etki gücünü kaybetmiş bireye yeniden kontrol gücü verilmesi sağlanmaktadır.

Kişisel verilerin hangi kurallara tabi olarak, hangi şartlarda işlenebileceği hususunu kontrol altına alma amacını güden Kanun, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin denetim mekanizmaları getirerek, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemeyi hedeflemektedir.

Kişisel verilerin geleceğini belirlemede tasarruf yetkisinin kişinin kendisinde olduğu bilinciyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda kişisel verilerin korunması konusunda kişi temel hak ve hürriyetlerini en üst düzeyde koruyan ve geliştiren bu çerçevede ilgili paydaşlar üzerinde farkındalık ve kültürün oluşmasını sağlayan aynı zamanda kişisel verilerin korunması ilke ve esaslarını içselleştiren ve bu ilkelerin ne şekilde hayata geçirileceği noktasında tüm sektörlere yol gösteren bir kurum olma yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz.” demişlerdir.”

Açılış Konuşmalarının ardından KVKK 2. Başkanı Cabir Bilirgen’in moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Kurum Daire Başkanları Tuba Kendir Tunalı ve Mustafa Erbilli, KVKK’nın genel yapısı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenme şartları, veri sorumlularının yükümlülükleri, ilgili kişilerin hakları, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) ve mevzuattaki diğer düzenlemeler hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Toplantıda Sakson Veri Koruma Komiseri Bernhard Bannasch 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesinde (GDPR) yer alan unutulma hakkı, sildirme hakkı, hesap verilebilirlik, veri azaltılması, mahremiyet etki değerlendirilmesi konuları ile Avrupa Veri Koruma Kurulu hakkında bilgilendirme yaptı. Hırvatistan Kişisel Veri Koruma Ajansından Sanja Silaj Zeman Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesine göre veri sorumluları ve ilgili kişilerin haklarını anlattı. Toplantıda ayrıca KVKK uzmanlarından Cennet Alas Şekerbay ile Sanja Silaj Zeman kişisel verilerin üçüncü ülke veya uluslararası örgütlere transferiyle ilgili KVKK kanunu ve GDPR’de yer alan hükümleri değerlendirdi.